Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Subscribe to Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu feed
Updated: 4 hours 22 min ago

Raspisan natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Fri, 09/29/2023 - 10:18

Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na temelju odluke donesene na 34. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj od 25. do 26. rujna 2023. godine raspisalo je natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Knjižnice.

Rok je za podnošenje prijava 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više pojedinosti o Natječaju.

The post Raspisan natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu appeared first on .

Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Fri, 09/29/2023 - 10:12

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19, 98/19, 114/22) i članaka 39. – 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) na temelju odluke donesene na 34. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj u razdoblju od 25. do 26. rujna 2023. raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog ravnatelja

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

Uvjeti:

– doktorat znanosti ili zvanje knjižničarskog savjetnika
– najmanje pet godina iskustva u upravljanju u kulturi, obrazovanju ili znanosti.

Glavni ravnatelj NSK imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.

Glavnog ravnatelja NSK imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice / osobne iskaznice / elektronički zapis iz knjige državljana)
– dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu presliku diplome i dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti i/ili dokaz o stečenom stručnom zvanju knjižničarskog savjetnika
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima upravljanja u kulturi, obrazovanju ili znanosti (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje kojim se potvrđuje da se protiv kandidata pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseca
– četverogodišnji plan rada NSK.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za glavnog ravnatelja“.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN broj 121/17. i 98/19.), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,76/94. 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19.) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i sve potrebne dokaze navedene u članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo ostvarivanje spomenutog prava, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje/obavijest o prestanku radnog odnosa, sporazum i drugo).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća NSK

dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist

The post Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu appeared first on .

Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 22. rujna 2023.

Fri, 09/29/2023 - 10:00

Na temelju članka 2., 19. i 20. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 22. listopada 2019., te sukladno odredbama članka 25. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br.17/19, 98/19, 114/22) i članaka 39. – 42. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, na svojoj 34. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj u razdoblju od 25. do 26. rujna 2023., donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Poništava se javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 109/23 od 22. rujna 2023., Večernjem listu od 22. rujna 2023. te na službenoj internetskoj stranici Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koji je Upravno vijeće NSK usvojilo na 33. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj u razdoblju 18. – 20. rujna 2023., Odlukom Klasa: 041-01/23-01/09, Urbroj: 474-01-2 od 20. rujna 2023.

2. Odluka o poništenju javnog natječaja iz točke 1. ove Odluke bit će objavljena u dnevnom tisku, „Narodnim novinama“ i na službenoj internetskoj stranici NSK.

3. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća NSK

dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist

 

 

 

 

 

The post Odluka o poništenju Natječaja za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 22. rujna 2023. appeared first on .

Održano predavanje „Samoobrana za žene“ u povodu Europskoga tjedna sporta

Thu, 09/28/2023 - 15:39

U povodu Europskoga tjedna sporta, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 27. rujna 2023. godine održano je predavanje Samoobrana za žene.

Pozdravnim riječima okupljenima se obratila rukovoditeljica Odjela korisničke službe NSK Dorja Mučnjak. Gostujući predavač, prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, redoviti profesor na Kineziološkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Katedre za polistrukturalne discipline, na predavanju je predstavio osnove samoobrane, govorio je o prednostima poznavanja samoobrane, a osvrnuo se i na istraživanje o zainteresiranosti studentica kineziologije za učenje samoobrane. U praktičnome je dijelu, uz pomoć studenta doktorskoga studija Dominika Družete i studentice 5. godine Petre Pandža, prof. dr. sc. Hrvoje Sertić demonstrirao nekoliko vježbi. Iva Morandini Ćavarović, djelatnica NSK i aktivna sportašica koja se velik dio života bavi borilačkim sportovima i vodila je raznovrsne edukacije, u završnome je dijelu događanja pokazala pokrete primjenjive u svakodnevnim situacijama, u što je uključila sve okupljene.

Organizator je događanja Europski dokumentacijski centar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, uz potporu Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu već petu godinu sudjeluje u organizaciji aktivnosti u povodu Europskoga tjedna sporta. Glavna je svrha ovoga događanja izobrazba korisnika, djelatnika i šire javnosti o važnosti tjelesne aktivnosti te brige o tjelesnome i mentalnome zdravlju.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Održano predavanje „Samoobrana za žene“ u povodu Europskoga tjedna sporta appeared first on .

Otvorena izložba „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ u NSK

Thu, 09/28/2023 - 13:34

U velikome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 28. rujna 2023. godine otvorena je jednodnevna izložba učeničkih radova pod nazivom Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati! koju je organiziralo Ministarstvo poljoprivrede, a može se razgledati danas do 20 sati i besplatna je za sve posjetitelje.

Izložba učeničkih radova o temi otpada od hrane organizira se u povodu obilježavanja Svjetskoga dana osviještenosti o otpadu od hrane i radi podizanja svijesti javnosti o problematici otpada od hrane.

Izložbu je otvorila ministrica poljoprivrede mr. sc. Marija Vučković, a pozdravne riječi uputila je glavna ravnateljica Knjižnice prof. dr. sc. Ivanka Stričević, istaknuvši kako Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu već dugi niz godina radi na inicijativama povezanima s očuvanjem okoliša, a jedan od prvih projekata zaživio je 2016. godine pod nazivom Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku. Također, naglasila je i kako je uspješno organizirana i prva međunarodna konferencija u svezi s održivim radom knjižnica Let`s Go Green! 2018. godine. Svoj pozdrav i uvod u današnji događaj završila je sloganom koji je osmišljen upravo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, uz provedbu svojih zelenih strategija, a glasi: Zeleno je pametno!.

Knjižnicu je danas posjetilo i izložbu pogledalo čak više od 700 učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, a bitno je istaknuti kako će svi prvašići u Hrvatskoj dobiti slikovnicu Kako su Dora i Mario spasili hranu i u velikome broju škola bit će održane prigodne aktivnosti.

Svrha je izložbe Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati! da u sedam tematskih sekcija, koje zajedno čine jednu cjelinu, učenici odabranih osnovnih i srednjih škola svojim praktičnim i kreativnim radovima podignu svijest o problemu bacanja hrane te pruže potrošačima jednostavne savjete kako smanjiti otpad od hrane kod kuće, u restoranu i prilikom kupovine.

Ova manifestacija dio je informativno-edukativne kampanje za sprječavanje otpada od hrane, koja se provodi u sklopu mjere Unaprjeđenje sustava doniranja hrane RH Nacionalnoga plana za oporavak i otpornost RH 2021. – 2026.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Otvorena izložba „Hrana nije otpad, i ja mogu utjecati!“ u NSK appeared first on .

Otvorena izložba „Enciklopedija, nasljeđe znanja“ u NSK

Thu, 09/28/2023 - 10:17

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 26. rujna svečano je otvorena izložba Enciklopedija, nasljeđe znanja koja se može razgledati do 13. listopada 2023. godine.

Izložba na 13 izložbenih panoa predstavlja 33 izvorna sveska Enciklopedije Denisa Diderota i Jeana le Rond d’Alemberta objavljene u 18. stoljeću pod nazivom Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers kao i povijesni kontekst od razdoblja prosvjetiteljstva, kada su oni nastali, do danas.

Na izložbi je izložen i izbor iz 33 izvornih svezaka Enciklopedije. Riječ je o svescima u kojima su objavljeni i članci o Hrvatskoj te trenutačno aktualnim temama kao što su Europa, tolerancija i mir. Osim odabranih svezaka, izloženi su alati i materijali iz procesa restauracije Enciklopedije, zatim digitalne preslike zemljopisnih karata koje su tematski povezane s izložbom, a dio su fonda Zbirke zemljovida i atlasa NSK i Zbirke rukopisa i starih knjiga NSK, kao i preslik Policijskoga dosjea Denisa Diderota iz 1749. godine koji je dio fonda Odjela rukopisa Francuske nacionalne knjižnice.

Izložbu je organizirala Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu pod pokroviteljstvom tvrtke AGS Global Solutions u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj u povodu obilježavanja Dana europske kulturne baštine.

Na otvorenju izložbe govorili su glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr.sc. Ivanka Stričević, ravnateljica Francuskoga instituta u Hrvatskoj Estelle Halimi-Dagron, veleposlanik Republike Francuske u Republici Hrvatskoj Fabien Fieschi i autor izložbe, profesor Pierre-Yves Beaurepair sa Sveučilišta Côte d’Azur.

Tijekom 2021. godine u Odjel zaštite i pohrane NSK zaprimljena su 33 izvorna sveska Francuske enciklopedije radi njihova pregleda i pohrane u Knjižnici.

U Odjelu zaštite i pohrane izrađen je Zapisnik o jedinicama građe i zatečenome stanju prije pohrane. Sve jedinice građe čuvaju se u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK, a potpuna dokumentacija o njihovu stanju dostupna je u Odjelu zaštite i pohrane.

Zaprimljenu građu u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pohranio je Francuski institut u Hrvatskoj na neodređeno vrijeme u sklopu obilježavanja svoje stogodišnjice tijekom koje je organiziran povratak izvornoga primjerka Enciklopedije u Hrvatsku. Ova je izložba jedinstvena prilika da se ovo kapitalno djelo francuskoga prosvjetiteljstva pokaže i predstavi hrvatskoj i međunarodnoj javnosti.

Novost je da će od 2023. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obilježavanje Dana europske kulturne baštine organizirati u suradnji s jednom europskom zemljom radi promicanja zajedničkih veza te povijesne i kulturne baštine pojedine zemlje, a ove je godine pripala čast Francuskoj.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Otvorena izložba „Enciklopedija, nasljeđe znanja“ u NSK appeared first on .

Održan 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama u NSK

Mon, 09/25/2023 - 11:39

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 22. rujna 2023. godine održan je 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod nazivom Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Ovogodišnja središnja tema skupa o knjižničnim uslugama za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) izazvala je veliko zanimanje stručne i šire javnosti upravo zato što je to jedan od najčešćih neurobioloških poremećaja prisutan kod djece, adolescenata, ali i kod odraslih osoba sa simptomima poput poremećaja pažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti. Istraživanja pokazuju kako dvadeset do trideset posto osoba s ADHD-om ima specifične teškoće čitanja, odnosno disleksiju.

U zaključcima skupa istaknuta je potreba za izradbom uputa o pružanju usluga osobama s poremećajem pažnje i hiperaktivnošću u knjižnicama koje će obuhvatiti prilagodbu prostora, opreme, namještaja te primjenu asistivne tehnologije i prilagođene programe i radionice, što će omogućiti maksimalno iskorištavanje njihovih sposobnosti, inkluzivno obrazovanje, društvenu uključenost te osobni i profesionalni razvoj. Posebno je naglašeno da u izradbu uputa trebaju biti uključeni ne samo knjižničari već i stručnjaci različitih profila, i to edukacijski rehabilitatori, pedagozi, psiholozi, učitelji, roditelji i dr.

Organizator je skupa Hrvatsko knjižničarsko društvoKomisija za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama i Sekcija za narodne knjižnice. Suorganizatori su Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Osijeku. Skup su novčano i donacijama poduprli Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Filozofski fakultet u Osijeku, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski telekom.

Program održanoga skupa pogledajte na poveznici: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2023/09/Program-19.-okrugloga-stola-za-knjiznicne-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-i-osobe-s-posebnim-potrebama.pdf.

Održan 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama u NSK.

 

 

The post Održan 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama u NSK appeared first on .

Raspisan natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Fri, 09/22/2023 - 09:03

Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na temelju odluke donesene na 33. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj od 18. do 20. rujna 2023. godine raspisalo je natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Knjižnice.

Rok je za podnošenje prijava 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Više pojedinosti o Natječaju.

The post Raspisan natječaj za imenovanje glavnoga ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu appeared first on .

Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Fri, 09/22/2023 - 08:43

Na temelju članka 25. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19, 98/19, 114/22) i članaka 39. – 42. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Upravno vijeće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (NSK) na temelju odluke donesene na 33. izvanrednoj elektroničkoj sjednici održanoj u razdoblju od 18. do 20. rujna 2023. raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje glavnog ravnatelja

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

Uvjeti:

– doktorat znanosti ili zvanje knjižničarskog savjetnika
– najmanje pet godina iskustva u upravljanju u kulturi, obrazovanju ili znanosti.

Glavni ravnatelj NSK imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.

Glavnog ravnatelja NSK imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na zajednički prijedlog ministra nadležnog za kulturu i ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08, 69/17) na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

– životopis
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice / osobne iskaznice / elektronički zapis iz knjige državljana)
– dokaz o stručnoj spremi – ovjerenu presliku diplome i dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti i/ili dokaz o stečenom stručnom zvanju knjižničarskog savjetnika
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima upravljanja u kulturi, obrazovanju ili znanosti (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje kojim se potvrđuje da se protiv kandidata pred općinskim i županijskim sudom ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne starije od 3 (tri) mjeseca
– četverogodišnji plan rada NSK.

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10 000 Zagreb, s naznakom “Natječaj za glavnog ravnatelja”.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Predsjednik Upravnog vijeća NSK

dr. sc. Jozo Ivanović, viši arhivist

The post Natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu appeared first on .

Predavanje „Samoobrana za žene“ u povodu Europskoga tjedna sporta

Thu, 09/21/2023 - 09:01

Europski dokumentacijski centar Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u suradnji s Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i ove se godine priključuje obilježavanju Europskoga tjedna sporta koji se održava svake godine od 23. do 30. rujna.

U predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 27. rujna u 17 sati održat će se predavanje Samoobrana za žene, uz prezentaciju osnova samoobrane. Gostujući predavač bit će prof. dr. sc. Hrvoje Sertić, redoviti profesor na Kineziološkome fakultetu u Sveučilišta u Zagrebu, a za demonstraciju vježbi bit će zadužena Iva Morandini Ćavarović, djelatnica NSK i aktivna sportašica. Predavanje je namijenjeno svima koji žele naučiti korisne informacije o samoobrani te ujedno steći samopouzdanje i preuzeti kontrolu u stresnim situacijama jer su vježbe koje će se demonstrirati u sklopu predavanja primjenjive u svakodnevnome životu.

Događanje će se odvijati uz potporu Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske radi promicanja zdravoga načina života uz geslo #BeActive.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu već petu godinu sudjeluje u organizaciji aktivnosti u povodu Europskoga tjedna sporta. Glavna je svrha ovoga događanja izobrazba korisnika, djelatnika i šire javnosti o važnosti tjelesne aktivnosti te brige o tjelesnome i mentalnome zdravlju.

The post Predavanje „Samoobrana za žene“ u povodu Europskoga tjedna sporta appeared first on .

Otvorenje izložbe „Enciklopedija, nasljeđe znanja“ u NSK

Wed, 09/20/2023 - 13:02

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u utorak 26. rujna 2023. godine u 13 sati bit će svečano otvorena izložba Enciklopedija, nasljeđe znanja koju u povodu obilježavanja Dana europske kulturne baštine organizira Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u suradnji s Francuskim institutom u Hrvatskoj.

Na izložbi će biti izložena 33 izvorna sveska Enciklopedije Denisa Diderota i Jean le Rond d’Alemberta objavljene u 18. stoljeću pod nazivom Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers.

Autor je izložbe francuski profesor Pierre-Yves Beaurepaire sa Sveučilišta Côte d’Azur koji će na otvorenju izložbe predstaviti odabrane izvorne sveske Enciklopedije kao i povijesni kontekst od razdoblja prosvjetiteljstva, kada je ona nastala, do danas. Osim odabranih svezaka, izložit će se i digitalne preslike zemljopisnih karata koje su tematski povezane s izložbom, a dio su fonda Zbirke zemljovida i atlasa NSK. Izložba se organizira pod pokroviteljstvom tvrtke AGS Global Solutions, a može se pogledati do 15. listopada 2023. godine.

Tijekom 2021. godine u Odjel zaštite i pohrane NSK zaprimljena su 33 izvorna sveska Francuske enciklopedije radi njihova pregleda i pohrane u Knjižnici.

U Odjelu zaštite i pohrane izrađen je Zapisnik o jedinicama građe i zatečenome stanju prije pohrane. Sve jedinice građe čuvaju se u Zbirci rukopisa i starih knjiga NSK, a potpuna dokumentacija o njihovu stanju dostupna je u Odjelu zaštite i pohrane.

Zaprimljenu građu u prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pohranio je Francuski institut u Hrvatskoj na neodređeno vrijeme u sklopu obilježavanja svoje stogodišnjice tijekom koje je organiziran povratak izvornoga primjerka Enciklopedije u Hrvatsku. Ova je izložba jedinstvena prilika da se ovo kapitalno djelo francuskoga prosvjetiteljstva pokaže i predstavi hrvatskoj i međunarodnoj javnosti.

Novost je da će od 2023. godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu obilježavanje Dana europske kulturne baštine organizirati u suradnji s jednom europskom zemljom radi promicanja zajedničkih veza te povijesne i kulturne baštine pojedine zemlje, a ove je godine pripala čast Francuskoj.

The post Otvorenje izložbe „Enciklopedija, nasljeđe znanja“ u NSK appeared first on .

Obavijest o privremenoj nedostupnosti djelatnika NSK putem telefonske linije

Tue, 09/19/2023 - 11:03

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da je u utorak 19. rujna 2023. godine došlo do privremene nedostupnosti djelatnika NSK putem telefonske linije.

Radimo na što skorijem otklanjanju kvara, a do tada svoje upite možete poslati na e-adresu informacijski.centar@nsk.hr.

Zahvaljujemo na razumijevanju!

The post Obavijest o privremenoj nedostupnosti djelatnika NSK putem telefonske linije appeared first on .

Obilježen završetak projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ i predstavljena digitalna platforma eKultura

Fri, 09/15/2023 - 11:01

U predvorju Knjižnice 14. rujna 2023. godine obilježen je završetak višegodišnjega projekta e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz predstavljanje rezultata informacijskoga sustava digitalne kulturne baštine eKultura.

Riječ je o jedinstvenome sustavu u Hrvatskoj koji okuplja hrvatsku digitalnu kulturnu baštinu, osigurava njezinu trajnu pohranu i zaštitu te koji svim građanima Republike Hrvatske kao i međunarodnoj javnosti omogućuje pristup digitaliziranoj građi naše kulturne baštine.

„Iako je projekt službeno završen, misija sigurnoga prenošenja nacionalne kulturne baštine budućim generacijama i dalje ostaje izvorom naše predanosti, koja je, upravo zahvaljujući ovom projektu, postala još snažnija“, istaknula je ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek i zahvalila svima koji su sudjelovali u projektu i pridonijeli uspostavi nove digitalne platforme eKultura.

Projekt e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine proveden je u suradnji s partnerima, Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, Hrvatskom radiotelevizijomHrvatskim državnim arhivom i Muzejom za umjetnost i obrt.

Uz ministricu kulture i medija, okupljenim uzvanicima svečanoga obilježavanja završetka projekta obratili su se i predstavnici partnerskih ustanova, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanka Stričević, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva dr. sc. Dinko Čutura, ravnateljica programa Hrvatske radiotelevizije Marija Nemčić i ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt Miroslav Gašparović.

Projekt ‘e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine’ donio je hrvatskim građanima nove mogućnosti istraživanja i otkrivanja baštine u digitalno objedinjenim zbirkama hrvatskih ustanova na zajedničkome portalu i omogućena je sigurna pohrana građe u središnjem sustavu trajne pohrane u državnome oblaku, a suradničke ustanove, zajedno s Ministarstvom kulture i medija, zajednički omogućuju promicanje hrvatskoga jezika, hrvatskih autora, naše kulture i znanosti građanima Hrvatske te međunarodnim korisnicima u Europeani“, rekla je glavna ravnateljica NSK prof. dr. sc. Ivanka Stričević, posebno zahvalivši Ministarstvu kulture i medija na prilici da se ovim projektom unaprijede procesi digitalizacije i trajne pohrane građe u knjižnicama hrvatskoga knjižničnog sustava i započne nova faza u digitalizaciji poslovanja s hrvatskim nakladnicima novim sustavom za prihvat obveznoga primjerka digitalne građe te tako učini još jedan iskorak prema izgradnji Hrvatske digitalne knjižnice.

Projekt e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine sufinanciran je sredstvima iz Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. –  2020. Europskoga fonda za regionalni razvoj i nastao kao odgovor na Deklaraciju o suradnji na unaprjeđivanju digitalizacije kulturne baštine koju su potpisale sve zemlje članice 2019. godine u sklopu Europske godine kulturne baštine. Ukupna je vrijednost projekta 5.573.624,51 eura, a iznos sufinanciranja iznosi 4.672.175,17 eura.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Obilježen završetak projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ i predstavljena digitalna platforma eKultura appeared first on .

19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama

Thu, 09/14/2023 - 12:54

U organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama i Komisije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva 22. rujna 2023. godine u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu održat će se 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama pod nazivom Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD).

Na Okruglome stolu govorit će se o teškoći čitanja osoba s poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Znanje dobiveno na Skupu sudionici će moći primijeniti u svakodnevnome radu senzibilizacijom zajednice za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promicanjem i zagovaranjem njihovih prava i potreba. Također, sudionici će dobiti i uvid koliko je društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom. Stručnjaci će dati prijedloge za programe koji bi se provodili za osobe s poremećajem pozornosti u knjižnicama, osnovnim školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Suorganizatori su ovogodišnjega Okrugloga stola Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Osijeku.

Program 19. okrugloga stola za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama.

 

The post 19. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama appeared first on .

Raspisan natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta

Wed, 09/13/2023 - 07:00

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– diplomirani knjižničar u Zbirci rukopisa i starih knjiga
– pomoćni knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces čitaonice)
– restaurator tehničar u Odjelu zaštita i pohrana
– viši stručni savjetnik za za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– specijalist suradnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– viši stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na općim fizičkim poslovima u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.

Pojedinosti o Natječaju.

The post Raspisan natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta appeared first on .

Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 13. rujna 2023.

Wed, 09/13/2023 - 07:00

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu raspisala je natječaj za popunu sljedećih sistematiziranih radnih mjesta:

– diplomirani knjižničar u Zbirci rukopisa i starih knjiga
– pomoćni knjižničar u Odjelu korisničke službe (Proces čitaonice)
– restaurator tehničar u Odjelu zaštita i pohrana
– viši stručni savjetnik za za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– stručni savjetnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– specijalist suradnik za financijske i računovodstvene poslove u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek financijski i računovodstveni poslovi
– viši stručni savjetnik za održavanje elektroinstalacija u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na poslovima čišćenja u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje
– namještenik – radno mjesto IV. vrste na općim fizičkim poslovima u Odjelu zajednički poslovi – Odsjek održavanje.

Pojedinosti o Natječaju.

The post Natječaj za popunu upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta od 13. rujna 2023. appeared first on .

Predstavnik Nacionalne knjižnice Izraela Eyal Miller posjetio NSK

Mon, 09/11/2023 - 13:21

U sklopu razgovora o suradnji dviju nacionalnih knjižnica 8. rujna 2023. godine Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu posjetio je kolega Eyal Miller, voditelj projekta Historical Jewish Press iz Nacionalne knjižnice Izraela, stručnjak za povijesnu periodiku i digitalizaciju.

Nacionalna knjižnica Izraela već gotovo dvadeset godina ulaže napore u digitalizaciju povijesne periodike kako bi omogućila digitalno objedinjavanje i javni pristup značajnim židovskim zbirkama periodike. Rezultat je toga rada i portal The National Library Newspaper Collection na kojem su objavljeni digitalizirani naslovi novina i časopisa iz Izraela i drugih zemalja s kojima knjižnica surađuje.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u fondu čuva nekoliko desetaka starijih naslova židovske periodike objavljivane na našim prostorima do kraja Drugoga svjetskog rata. Kolega Miller tijekom je posjeta pregledao relevantnu građu iz fonda NSK, među kojom se nalaze i vrijedni unikati, dobio uvid u projekt digitalizacije starih hrvatskih novina i časopisa NSK, upoznao procese digitalizacije i opremu te kolegama predstavio projekt Nacionalne knjižnice Izraela Historical Jewish Press.

Posjet je završio sastankom s glavnom ravnateljicom Knjižnice prof. dr. sc. Ivankom Stričević, tijekom kojega se razgovaralo o modelima buduće suradnje na razmjeni i zaštiti zajedničke kulturne i povijesne baštine. Tom prigodom glavna ravnateljica predala je kolegi Milleru digitalne preslike dvaju naslova prethodno digitaliziranih židovskih novina u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Predstavnik Nacionalne knjižnice Izraela Eyal Miller posjetio NSK appeared first on .

Održana mrežna radionica „Knjižnice i održivi razvoj“ u NSK

Thu, 09/07/2023 - 13:55

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je mrežna radionica Knjižnice i održivi razvoj. Predavačica Marina Matijević, magistra komunikologije i pokretačica inicijative Ja bolji građanin, predstavila je smjernice pravilnoga razdvajanja otpada koji se proizvodi u knjižnicama te obavijestila polaznike o tome kako postati održiviji pojedinac.

Mrežna radionica dio je projekta Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod nazivom Knjižnice i održivi razvoj – program jačanja kapaciteta NSK koji je financijski poduprlo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a kojemu je svrha educirati djelatnike o konceptima održivosti, zelenoga načina života i poslovanja.

Osnovna je svrha ove edukacije bila potaknuti djelatnike Knjižnice te voditelje matičnih službi svih vrsta knjižnica da prepoznaju važnost održivoga razvoja i primjene održivih praksi u sklopu knjižničnoga okružja. Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj osigurao je tehničku potporu za održavanje mrežne radionice, a sudjelovalo je 138 polaznika.

Održivi razvoj trenutačno je jedna od gorućih tema o kojoj se raspravlja na globalnoj razini, a knjižnice su temu prepoznale kao važnu za vlastito poslovanje kao i za zajednicu u kojoj djeluju. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu na temelju Strategije razvoja do 2026. godine prepoznala je potrebu za izradbom tzv. zelenoga plana NSK u kojem bi se okrenula zelenijemu poslovanju te provođenju aktivnosti i edukacija za korisnike o održivim temama. Odabran je tim ljudi koji radi na izradbi zelenoga plana, a u sklopu projekta Knjižnice i održivi razvoj – program jačanja kapaciteta NSK provedeno je dosad nekoliko radionica i aktivnosti. Za potrebe projekta održana je radionica o izradbi Zelenoga plana namijenjena djelatnicima NSK koju je vodila Ivana Ostoić, direktorica tvrtke Sustainable Solutions GIU. Održana je i radionica Zelena tranzicija : Europa kao prvi klimatski neutralan kontinent koju je vodila Judita Cuculić Župa iz Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj u suradnji s Europskim dokumentacijskim centrom NSK. Svoja iskustva na mrežnim edukacijama podijelili su i voditelj Sveučilišne knjižnice u Puli Ivan Kraljević te ravnateljica Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ Karlovac Kristina Čunović. Održana je i edukacija koje su provele više knjižničarke Blaženka Klemar Bubić i Jasmina Sočo iz Zelene knjižnice Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a zajedno s njima i u suradnji s Komisijom za zelene knjižnice HKD-a u tijeku je istraživanje o održivim navikama zaposlenika knjižnica.

Anketu je moguće popuniti do 15. rujna 2023. godine.

 

The post Održana mrežna radionica „Knjižnice i održivi razvoj“ u NSK appeared first on .

Posjetite izložbu „ENCOUNTER BETWEEN THREE WORLDS: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth“

Fri, 09/01/2023 - 15:31

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu do 21. rujna pogledajte izložbu ENCOUNTER BETWEEN THREE WORLDS: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth (Encuentro de tres mundos: a 500 años de la circunnavegación del planeta).

Ova putujuća izložba Nacionalne knjižnice Čilea obilježava pola tisućljeća otkako je portugalski istraživač Ferdinand Magellan vodio prvo uspješno oplovljavanje Zemlje koje je ubrzalo novo doba globalizacije i natjeralo Europljane da preispitaju svoje mjesto u svijetu.

Ovo veliko putovanje predstavljeno je na 21 panou, a uz ilustracije Ignacija del Reala, izložbu obogaćuju i preslike povijesnih dokumenata i zemljopisnih karata koje se čuvaju u knjižnicama i arhivima Čilea, Španjolske, Portugala, Italije i Sjedinjenih Američkih Država kao i popratni tekstovi na engleskome jeziku.

Izložba je dodatno obogaćena izlošcima građe iz fonda NSK te su predstavljena djela u dvjema tematskim skupinama – Tragom Magellana u NSK i Hrvatski istraživači na tragu Magellana.

Izložba je postavljena u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Veleposlanstva Republike Čile u Republici Hrvatskoj.

[See image gallery at www.nsk.hr]

The post Posjetite izložbu „ENCOUNTER BETWEEN THREE WORLDS: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth“ appeared first on .

Citat 1. rujna 2023.

Fri, 09/01/2023 - 07:00

… uživamo u našoj najdražoj zabavi – u čitanju.

The post Citat 1. rujna 2023. appeared first on .

Pages